Energiahatékonysági beruházások után járó Társasági Adókedvezmény cégek számára

2021 ápr 8.

Ön hallott már arról, hogy energiahatékony beruházásai után, mint a – Klímacsere-Kazáncsere -Világításkorszerűsítés – energiahatékonyabb gép vásárlás stb.  jelentős mértékű társasági adókedvezmény jár?

Magyarország az Európai Unió részeként vállalásokat tett arra, hogy szén-dioxid kibocsátását csökkenti. Ennek végrehajtásához részesül azokból az uniós pénzügyi alapokból, amik az átállási kényszernek a költségeit finanszírozzák.

Jól számolható költségcsökkenést, profitnövekedést lehet azzal elérni, ha a vállalkozások különböző területeken – épületenergetikai korszerűsítést hajtanak végre, és beruháznak a zöldebb működésbe!

Nyilvánvaló, hogy üzemi költségeik, energiaszámláik jelentősen csökken. Emellett viszont az energetikai célú beruházást végrehajtó vállalkozások társasági adójukból (TAO) kedvezményként írhatják le beruházásuk költségének, vagy épp felárának akár 65%-át!

Tapasztalatom szerint sok cég nem tud erről a lehetőségről pedig, 2017. január 1. óta az energetikai beruházáshoz, sőt energiahatékony termelő gép beszerzéséhez is elérhető adókedvezmény (TAO törvénymódosítása és 176/2017.rendeletmegjelenése (2017.)! 2018. július végétől pedig nemcsak energiahatékonysági beruházásra, hanem felújításra is igénybe vehető adókedvezmény, mely az üzembe helyezés évében vagy az azt követő öt adóévben használható fel. Fontos kiemelni, hogy adókedvezményről, és nem adóalap kedvezményről van szó, tehát a százalékban meghatározott megtakarítás valós megtakarítás lehet, ahol az adókedvezmény mértéke

Nagyvállalatok esetén:

 • Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 %,
 • Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 %,
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 %

Az adókedvezmény mértéke kisvállalkozások esetén további 20 %-al, középvállalkozások esetén 10 %-al növelhető a nem Közép-Magyarországi területeken!  

Nagyon fontos, hogy a beruházások aktiválása után két éven belül meg kell kezdeni a kedvezmény igénybevételét!

A kedvezmény igénybevételéhez, energetikai auditor jogosultsággal rendelkező szakember felmérése és igazolás szükséges! Mivel ez a munka rendkívül összetett, több szakágon átível, ráadásul az adókedvezmény alapjául szolgál, a jogosultságon felül érdemes komoly háttérrel rendelkező céget választani.  Auditor nélkül a beruházás/felújítás adókedvezményre nem jogosít, hiszen nem lehet igazolni az intézkedés hatékonyság növelését.

Amennyiben van ilyen energetikai beruházása vagy nagy értékű gépvásárlása, vagy akár új beruházások kapcsán keltettük fel az érdeklődést, állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:

Keressenek bátran és beszéljünk!

Simon István Energetikai tanácsadó

www.taokedvezmeny.hu

Részletes leírás, amit könyvelőjének, adótanácsadójának érdemes megmutatni:

 1. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 22/E. § *

(1) Az adózó adókedvezményt vehet igénybe energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás üzembe helyezése és üzemeltetése esetén a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő adóévben – vagy döntése szerint a beruházás, felújítás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben.

(2) Az adózó által igénybe vehető adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg adózónként, továbbá beruházásonként, felújításonként, a beruházáshoz, felújításhoz igényelt összes állami támogatással együttesen, jelenértéken a beruházás, felújítás elszámolható költsége

 1. a) Közép-Magyarország régió kormányrendelet szerint nem támogatható településein 30 százalékának,
 2. b) Közép-Magyarország régió kormányrendeletben meghatározott támogatható településein 35 százalékának,
 3. c) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban 45 százalékának megfelelő mértéket, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) Az adókedvezmény (2) bekezdés szerinti mértéke kisvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal, középvállalkozásoknak nyújtott támogatás esetében 10 százalékponttal növelhető.

(4) *  E § alkalmazásában elszámolható költségnek minősül

 1. a) az energiahatékonysági beruházás, felújítás célját szolgáló, a kizárólag a magasabb energiahatékonysági szint elérését elősegítő tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értéke, értékének növekedése, amennyiben a beruházás, felújítás összköltségén belül a kizárólag energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás költségei külön beruházásként, felújításként meghatározhatóak, vagy
 2. b) az energiahatékonysági célokat közvetlenül szolgáló beruházás, felújítás részét képező tárgyi eszköz, immateriális jószág bekerülési értékének, értéknövekedésének az a része, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz, felújításhoz viszonyítva többletköltségként merül fel, amely kevésbé energiahatékony beruházást, felújítást az adózó az e § szerinti adókedvezmény és a beruházáshoz, felújításhoz igénybe vett más állami támogatás hiányában hitelt érdemlően végrehajtott volna, amennyiben az elszámolható költség az a) pont szerinti módszerrel nem határozható meg.

(5) Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az az adózó és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

(6) Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig rendelkezzen az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendelet szerinti igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak, felújításnak minősül. Megújuló energiaforrásból nyert energia felhasználását célzó beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész tekintetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a beruházás, felújítás vagy beruházásrész, felújításrész energiahatékonyság növekedésével jár.

(7) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha az adózó a beruházás, felújítás részét képező valamennyi eszközt használatba veszi, és ezeket az eszközöket a beruházás, felújítás üzembe helyezését követő legalább öt évig (a továbbiakban: kötelező üzemeltetési időszak) a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja. Ha az adózó az üzembe helyezett, az elszámolható költség összegénél figyelembe vett eszközöket a kötelező üzemeltetési időszakon belül a befektetett eszközök közül pótlás nélkül kivezeti, vagy pótlás nélkül nem üzemelteti a hatályos, jogerős engedélyben foglaltak szerint, akkor az ilyen eszközök bekerülési értéke az adókedvezmény alapjául szolgáló elszámolható költséget csökkenti.

(8) Nem vehető igénybe adókedvezmény,

 1. a) ha az adózó a fejlesztést azért hajtja végre, hogy a beruházás, felújítás megkezdésének időpontjában már elfogadott uniós szabványoknak feleljen meg, még akkor sem, ha az uniós szabványok még nem léptek hatályba;
 2. b) ha az adózó nem teljesíti az e törvényben és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt feltételeket;
 3. c) ha az adózó nehéz helyzetben lévő társaság, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását bejelentette a bírósághoz;
 4. d) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgáló beruházáshoz, felújításhoz;
 5. e) ha az adózóval szemben teljesítetlen visszafizetési felszólítás van érvényben olyan európai bizottsági határozat eredményeként, amely valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított.

(9) Az adózónak külön nyilvántartást kell vezetnie, amely tartalmazza a beruházás, felújítás keretében üzembe helyezett, nyilvántartásba vett, az elszámolható költség részét képező, továbbá a kötelező üzemeltetési időszak alatt az állományból kikerült, illetve a szinten tartást szolgáló valamennyi eszköz

 1. a) üzembe helyezésének, nyilvántartásba vételének időpontját és helyét;
 2. b) bekerülési értékét;
 3. c) többletköltségét;
 4. d) állományból történő kikerülésének időpontját, indokát.

(10) Az adókedvezmény feltételeinek teljesítését az állami adóhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.

(11) Ugyanazon beruházás tekintetében az e § szerinti adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 22/B. § (1) bekezdése szerinti adókedvezménnyel.

Kérdés esetén keressenek bátran!

Simon István, energetikai tanácsadó

www.taokedvezmeny.hu